Telefonmöte för Hallands Drever Klubbs styrelse 2021

Telefonmöte för Hallands Drever Klubbs styrelse 2021

Närvarande Per Svensson, Pål Lönnergård, Magnus Arvidsson, Uno Sjöberg & Elisabet Svensson.

Suppleant Sofia Erikhans Karlsson Valberedningens sammankallande Bo Göran Olsson.

  • Mötet öppnades av Ordförande Per Svensson
  • Till att justera protokollet valdes Uno Sjöberg.
  • Dagordningen godkändes
  • Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
  • Mötet beslutade att skjuta upp årsmötet 2021 till 2022. Elisabet skicka information till Anna att lägga ut på hemsidan.
  • Valberedningen har inte fått in några uppsägningar.
  • Jaktproven och Viltspåren kommer vi att ansöka samma tider som förra säsongen. Utställningarna hoppas vi på att kunna ha samma tider som vi brukar. Om det inte går att ha utställningen i Falkenberg kristihimmelsfärsdag pga Covid 19 hoppas vi kunna skjuta på den och hoppas att vaccinet ska kunna göra att utställningarna kommer igång.
  • Magnus informerade att vi har ökat kassan med ca 4000kr på 1 år.
  • Per informerade att valberedningen i SDK söker namn till CS och då främst till avels kommittén.
  • Per avslutade mötet.

 

 

 

 

Sekr                                                       Justeringsman

 

—————————————          ———————————————