Protokoll 2020-06-01

Protokoll fört vid Hallands Dreverklubbs styrelsemöte 2020-06-01

Närvarande; Per Svensson, Pål Lönnergård, Magnus Arvidsson, Uno Sjöberg, Elisabet Svensson & Sofia Erikhans Karlsson.

  1. 1. Per öppnade mötet.
  2. Dagordningen godkändes
  3. Till att justera dagens protokoll valdes Pål Lönnergård.

4.Föregående protokoll gicks igenom.

  1. Dreverstämman är uppskjuten till augusti men kommer troligen inte att kunna genomföras fysiskt. Det troliga är att det blir digitalt av någon form.
  2. Mötet beslutade att Emelie Stenman i Kungsbacka ska påbörja sin utbildning till Viltspårdomare.
  3. Mötet bestämde att inte genomföra Ullareds utställningen då det kommer bli svårt att leva upp till kraven från folkhälsomyndigheten och att SDK har beslutat att ge dispens att en hund får ha 3 starter utan att vara utställd kommande jaktprovssäsong.
  4. Ekonomin i klubben är inte god. Ca 3500kr i dagsläget. Pga. Bedrägeriet vi blev utsatta för 2019 då vi förlorade 30 000kr. De mesta utgifterna har vi i början av året och när vi nu inte har kunnat genomföra utställningarna p.g.a. Covid 19, där vi har våra största inkomster på lotterier. Styrelsen beslutar att vi på HDK:S Hemsidan & FB ska be om frivilliga bidrag till klubben. Sofia undersöker om det finns någon fond man kan söka pengar från.

9 Inga övriga frågor.

  1. Mötet avslutades.

 

 

Sekreterare                                                                                       Justeringsman

__________________________                                                   ______________________________

Elisabet Svensson                                                                           Pål Lönnergård