Årsmöte 2019

Årsmötes protokoll för Hallands Dreverklubbs

Plats: Kvibille Gästis 26 februari 2019

Närvarande: 33 medlemmar

 

 1. Per Svensson hälsade alla närvarande välkomna & förklarade mötet öppnat.
 2. Till ordförande till kvällens möte valdes Per Svensson & sekreterare Elisabet Svensson.
 3. Till justeringsmän/rösträknare valdes Christoffer Schildt & Ann Bengtsson.
 4. Dagordningen godkändes.
 5. Kallelsen till årsmötet godkändes.
 6. Verksamhets- & revisionsberättelsen godkändes.
 7. Ansvarsfrihet beviljades till styrelsen för år 2018.
 8. Till Ordförande på 1 år omvaldes Per Svensson.
 9. Till styrelseledamot på 2år omvaldes Elisabet Svensson & Uno Sjöberg. Till styrelsesuppleant omvaldes Kjell Samuelsson.
 10. Till ordinarie DS delegater 2019 valdes: Martin Pettersson, Siv Bengtsson, Ann Bengtsson, Kjell Samuelsson, Holger Svensson, Elisabet Svensson, Per Svensson, Bo-Göran Olsson, Pål Lönnergård & Rose-Marie Johansson.
 11. Till revisor på 2 år omvaldes Martin Pettersson.
 12. Siv Bengtsson omvaldes på 2 år till avelskontaktman.
 13. Till valberedningen valdes Bo Larsson (sammankallande). Bo-Göran Olsson & Anders Johansson.
 14. Arvordet till styrelsen kvarstår på 3000kr & reseersättningen på 18:50kr/mil.
 15. Arvordet till kommissarie vid drevprov, viltspår & utställning kvarstår på 50kr/hund.
 16. Hallands Dreverklubb kommer att fortsätta att hålla viltspår hela året. Ann Bengtsson omvaldes till kommissarie &.till Bitr omval på Martin Pettersson.
 17. Tid för rörligt drevprov 2019-10-01till 2020-01-31. Till bitr. kommissarie för drevproven omvaldes Siv Bengtsson och som Bitr. fullmäktige omvaldes Martin Pettersson.
 18. Ann Bengtsson valdes 2018 på 2år som kommissarie. Våra utställningarna är i år den 30 maj & 3 augusti.
 19. Klubbmästerskapet 2019 kommer gå sista veckan i okt. Vilken dag det blir kommer att meddelas senare. Till Kommissarie valdes Holger Svensson.
 20. Kjell Ragnarsson föreslog att nominera Ann Bengtsson, Elisabet Svensson & Holger Svensson till Svenska Dreverklubbens Hederstecken. Förslaget tillstyrktes.
 21. Hdk kommer att vara med på jakthundens dag den 5 maj. Anders Johansson, Rose-Marie Johansson & Siv Bengtsson kommer att vara våra representanter    .
 22. De nya statuterna för VPR bästa har-, räv-, allround- & unghund godkändes.
 23. Styrelsen kallar till nästa årsmöte.
 24. Inga övriga frågor.
 25. Ordförande Per avslutade mötet.

Efter mötet var det prisutdelning & det serverades smörgåstårta & kaffe.

Ordf.                                                                 Sekr.

______________                                               _______________

Per Svensson                                                     Elisabet Svensson

 

Justeringsman:                                                   Justeringsman:

______________                                               ______________

Christoffer Schildt                                              Ann Bengtsson